vizszurokancsok.hu – „Környezettudatos vízfogyasztás” játék

Caffe&Co Hungary Kft (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135., cégjegyzékszám: 01-09-934842), mint Szervező és adatkezelő a jelen szabályzat és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározott játékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
I. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik cselekvőképesek, illetve nem állnak cselekvőképességüket e tekintetben korlátozó bármely korlátozás alatt, elfogadják a Szabályzatot, személyes adataikat megadják a Szervező számára, a jelen Szabályzatban található mechanizmus szerint regisztrálnak, illetve részt vesznek a Nyereményjátékban, valamint Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkeznek (továbbiakban: Felhasználó).
Ha olyan Felhasználó regisztrál vagy nyer, aki a Facebook és Instagram felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált a Facebookon vagy Instagramon, automatikusan kizárásra kerül. A Szervező kizárhatják a Nyereményjátékból azt a Felhasználót, aki személyes adatait hibásan, vagy nem adta meg.
A Felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre beérkező üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő időben figyelemmel kísérje.

Amennyiben a feladott nyereményt nem veszi át a Felhasználó, úgy a nyereményt nem áll módjában megkapni, a játékból kizárásra kerül.

A Szervező nem vállal felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére.
Felhasználó a Nyereményjátékban azonosító okmányban (így elsősorban személyi igazolványban) található teljes névvel vagy más, megfelelő azonosításra alkalmas névvel vehet részt.
A Nyereményjátékban a kijavítással sem regisztrálható az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más személy.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
Ha olyan Felhasználó regisztrál, aki a jelen Szabályzatban foglaltakat megszegve vagy megkerülve regisztrált a Nyereményjátékban, automatikusan kizárásra kerül. A Szervező kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Felhasználót is, aki adatait egyébként hibásan, megtévesztően vagy nem adta meg. A kizárt Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, illetve az esetlegesen átadott nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy értékét megtéríteni a Szervező számára.
Az internetes oldal vagy applikáció megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

II. Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték időtartama: 2021. október 29. – nov.4. éjfélig (a jelen szabályzatba: játékidőszak).

A sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2021. nov. 5.

III. Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban a játékidőszak alatt lehet részt venni.

A Felhasználó a játékidőszakon belül a Vízszűrő kancsók Facebook oldalán kihelyezett játékkiírás posztjában meghatározott feladatokat teljesíti.

Ezzel a Felhasználó a jelen Szabályzatot és az abban meghatározott adatkezelési nyilatkozatot kifejezetten elfogadja.

IV. Sorsolás

A nyeremények sorsolását a Szervező számítógépes algoritmus segítségével véletlenszerűen végzi.
A Nyereményjátékban a Szervező megfelelő számú, így egy nyereményre egy nyertest hirdet ki a Felhasználók közül.
Egy Felhasználó legfeljebb egy nyereményre sorsolható. Ha a Felhasználó több nyereményre kerülne kisorsolásra, akkor az időben először kisorsolt nyereményre lesz jogosult. A nyertesnek kisorsolt Felhasználó jogosult a nyereményt átvenni. Amennyiben bebizonyosodik, hogy erre mégsem lenne jogosult, úgy helyére Szervező által esetlegesen kisorsolt második, illetve további helyen pótlólag esetlegesen kisorsolt Felhasználó lép. Az erről szóló értesítésben a Szervező megfelelő határidőket tűz ki.

V. Nyeremények

A Nyereményjátékban annak időtartama alatt a Felhasználók az alábbi nyereményekre tehetnek szert:

·         1 db BWT Penguin vízszűrő kancsó (2.7 L, rózsaszín)

Egy Felhasználó legfeljebb egy nyereménycsomagra lehet jogosult a IV. pontban meghatározottak szerint.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékban elérhető nyereményt bármikor, indokolás, előzetes értesítés, kártérítés vagy jóvátétel nélkül megváltoztassák.

VI. Nyeremény átvétele

A nyertesek a Vízszűrő kancsók Facebook oldalának privát üzenetében kerülnek értesítésre.
A nyertes Felhasználó a nyeremény átadásához szükséges adatait (így különösen postázási cím, telefonszám) válasz üzenet formájában adja meg.
A jelen Szabályzat szerint kiértesített győztes Felhasználó köteles felvenni a kapcsolatot a Szervezővel a megkereséstől számított 24 órán belül. E határidő jogvesztő, így elmulasztása esetén a Felhasználó elveszti jogosultságát nyereményének átvételére, a Szervező kifejezetten kizárja a Felhasználó mulasztásából eredő megtérítési kötelezettségét.
Amennyiben szükséges, úgy a Szervező további egyeztetésére felhívja a nyertes Felhasználót.
A nyertes Felhasználónak a nyeremény átvételére postai úton van lehetősége. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a küldeményeknek a postára adás után keletkezett bármely sérüléseiért, hibájáért, hiányosságáért vagy megérkezéséért.
Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre vagy más nyereményre sem válthatók át.

VII. Felhasználó kizárása a játékból

A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót, illetve Felhasználói regisztrációt a Nyereményjátékból:
aki megsérti a jelen Szabályzat bármely rendelkezését;
aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt sért;
aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;
aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban;
aki szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg, illetve adatkezelési hozzájárulását visszavonja;
aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel;
aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személyt regisztráljanak Felhasználóként; valamint
akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak lát törölni, így különösen akkor, ha a Felhasználó a Facebookon vagy Instagramon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit.
A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit, valamint kárát megtéríteni.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett saját belátása szerint egy másik Felhasználót hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.
A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni.
A Szervező attól függetlenül jogosult dönteni kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomására. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb 2020. szeptember 7-ig van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőnek nem áll módjában megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

VIII. A Szervező felelőssége

A Szervező nem vállal felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező a nyeremény tekintetében – tekintettel ingyenességére – különösen nem vállal sem szavatosságot, sem jótállást, valamint kizár minden kártérítési vagy megtérítési igényt.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot a játékidőszak alatt indoklás nélkül megszüntesse. Erről a döntésről a Szervező a Nyereményjáték Facebook és Instagram oldalán tájékoztatja a Felhasználókat.

IX. Adatvédelmi nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.
A Nyereményjátékban való részvétellel, valamint adatainak megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul alábbi személyes adatai kezeléséhez a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása érdekében, valamint a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul ahhoz, hogy kívánságlistáját és nevét a Nyereményjátékban részt vevő Ismerősei a jelen Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék.
A Nyereményjáték során a Szervező a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása érdekében, amelyet a nyereményjátékot követő 30. nap után töröl a rendszeréből:
név,
Facebook és/vagy Instagram azonosító,
postázási cím,
telefonszám.

X. Szabályzat módosítása
A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Nyereményjáték Facebook és Instagram oldalán keresztül értesíti a Felhasználókat.

XI. Egyéb rendelkezések
Amennyiben a Felhasználó cselekvőképessége korlátozott, de nem áll cselekvőképességének e Nyereményjáték tekintetben korlátozó korlátozás alatt, úgy az Alkalmazást használni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A jelen Szabályzat értelmében a Facebook illetve Instagram üzenet írásbeli formának minősül.
A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.
A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.